ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ενότητα 1

Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) σ. 53-54


external image AlpArslan.PNG
ο Σουλτάνος Αλπ Αρσλάν [=ηρωικό λιοντάρι], νικητής της μάχης στο Ματζικέρτ

external image 642px-Seljuk_Empire_locator_map.svg.png
Η τουρκοπερσική αυτοκρατορία των Σελτζούκων στο απόγειό της το 1092


external image malazcam.jpg
Mάχη του Ματζικέρτ, 1071

external image Byzantium_vs_Seljuk_c_1071.PNG
χάρτης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [με πράσινο οι επιθέσεις των Σελτζούκων, με κόκκινο των Βυζαντινών]

external image tumblr_n07r7veubv1tpcc0lo1_1280.png

κυριαρχία οικογένειας Δουκών τον 11ο αιώνα στο Βυζάντιο


Σημαντικές ημερομηνίες

1064-1072 βασιλεία του Σουλτάνου των Σελτζούκων Αλπ Αρσλάν
1068-1071 βασιλεία του Ρωμανού Δ' Διογένη
1071 μάχη στο Μαντζικέρτ, συντριβή των Βυζαντινών από το σουλτάνο Αλπ Αρσλάν, αιχμαλωσία του αυτοκράτορα Ρωμανού Δ' Διγενή
1071 οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν υτο Μπάρι, τελευταία κτήση του Βυζαντίου στη Νότια Ιταλία
1077 ιδρύεται το σουλτανάτο του Ρουμ με έδρα τη Νίκαια
1078 συγγραφή του "Στρατηγικού" του Κεκαυμένου

Λεξιλόγιο

αυταρχικός: που προσπαθεί να επιβάλει τη θέλησή του χωρίς αντιρρήσεις
πριμικήριος [primicerius]: επικεφαλής, αξιωματούχος
Ρωμανία: Βυζάντιο
Ρωμαίος: Βυζαντινός
στρατηγικόν: πρακτικό εγχειρίδιο για στρατιωτικούς
φυγόμαχος: που αποφεύγει την αναμέτρηση, δειλός

Ασκηση

Άσκηση μνήμης και προσοχής [μόνο για "ψαγμένους" λύτες!]

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Μάχη του Ματζικέρτ [Βικιπαίδεια]
Alp Arslan [wikipedia] [
Kekaumenos [wikipedia]
Κατακαλών Κεκαυμένος
Νικηφόρος Βρυέννιος [Βικιπαίδεια]
Great Seljuq Empire [wikipedia]
Η μοίρα του Ρωμανού Διογένη & του Αλπ Αρσλάν

Βιβλιογραφία

Ατταλειάτης, Μ. (1997) Ιστορία. μτφρ.Ιωάννης Πολέμης,(Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 8), Αθήνα: Κανάκης
Βρυέννιος, Νικηφόρος (1996). Ύλη Ιστορίας. μτφρ. Δ. Τσουκλίδου. Αθήνα: Κανάκης
Κεκαυμένος (1993). Στρατηγικόν. Εισαγωγή-Μετάφραση: Δημ. Τσουγκαράκης, Επιμέλεια: Θεόδ. Μωυσιάδης Αθήνα: Κανάκης
Παπαρηγόπουλος, Κ. (1971). Ιστορία του ελληνικού έθνους. Βιβλίον δωδέκατον. Μεσαιωνικός ελληνισμός. ΙV. Κομνηνοί. Σταυροφορίαι. Αθήνα: Γαλαξίας
Cedrenus Georgius Compendium Historiarum
__http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_20_1100-1200-_Georgius_Cedrenus.html__

Extract from the History of Michael Attaleiates: The Reign of Romanos Diogenes


McGeer, Ε. (n.d.). __"Byzantine Siege Warfare in Theory and Practice__ from The Medieval City under Siege.

Paul Markham The Battle of Manzikert: Military Disaster or Political Failure?

North, S. (n.d.). __Logos Nouthetetikos, or Oration of Admonition to an Emperor__